Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Internetového obchodu Cejlonské Koření vedeného podnikatelem Pavel Bokvaj  se sídlem Na Šafránce 1815/37, Praha 10, 101 00  

IČ: 03074943, DIČ: CZ8406030490  

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.cejlonskekoreni.cz  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu  Cejlonské Koření vedeného a zastoupeného podnikatelem Pavel Bokvaj,  se sídlem Na Šafránce 1815/37, Praha 10, 101 00, IČ: 03074943, DIČ:  8406030490 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751  odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na  základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím  a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového  obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na  webové stránce umístěné na internetové adrese www.cejlonskekoreni.cz (dále jen  „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen  „webové rozhraní obchodu“).  

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého  samostatného výkonu povolání.  

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  obchodních podmínek.  

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu  lze uzavřít v českém jazyce.  

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti  předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY  

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se  nepoužije.  

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen  jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou  zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena  možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných  podmínek.  

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených  s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží  uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží  doručováno v rámci území České republiky.  

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:  

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),  

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení  objednávaného zboží a  

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako  „objednávka“).  

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a  měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost  kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně  objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za  správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení  kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty  kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická  adresa kupujícího“).  

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah nevzniká  doručením přijetí objednávky.  

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků  na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové  připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady  se neliší od základní sazby.  

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:  

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Šafránce 37, Praha 10;  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;  

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího Č. 2100595725/2010,  vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);  

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady  spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,  rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není  dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit  kupní cenu zboží předem.  

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná  při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.  

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby  je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné  částky na účet prodávajícího.  

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní 

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1  občanského zákoníku se nepoužije.  

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně  kombinovat.  

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými  právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě  kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické  podobě na elektronickou adresu kupujícího.  

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle  přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které  podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s  jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které  spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.  

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní  smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů  od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední  dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno  ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může  kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu  obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo  jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty  prodávajícího kontakt@cejlonskekoreni.cz .  

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)  dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i  v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní  cestou.  

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od 

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní  prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží  prodávajícímu odeslal.  

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní  smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu  bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.  

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li  k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu  vrátit i poskytnutý dárek.  

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ  

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto  způsobem dopravy.  

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen  uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené  s jiným způsobem doručení.  

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914  až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).  

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,  

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku  nebo předlohy,  

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.  

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment  prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik  uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího  reklamované zboží.  

6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  může upravit reklamační řád prodávajícího.  

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.  

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.  

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím 

elektronické adresy kontakt@cejlonskekoreni.cz . Informaci o vyřízení stížnosti  kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.  

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský  úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu  osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu  mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.  2 občanského zákoníku.  

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších  předpisů.  

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,  adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické  pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).  

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely  realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních  údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě  znemožňovala uzavření kupní smlouvy.  

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce  provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.  

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,  jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje  prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.  

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným  způsobem.  

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o  tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.  

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.4) 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména  jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,  

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.  

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu  prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující  náklady nezbytné na poskytnutí informace.  

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES  

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo  podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

 1. DORUČOVÁNÍ  

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena  práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.  

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím  v elektronické podobě a není přístupná. 

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní  smlouvy.  

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Šafránce 37, Praha 10,  adresa elektronické pošty kontakt@cejlonskekoreni.cz, telefon +420 737 725 882.  

V Praze dne 15.1.2018  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:  

Jméno a příjmení zákazníka .............................  

Adresa: ............................................................  

Kontaktní údaje (telefon a e-mail).........................  

  

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)..........  

IČ podnikatele .....................................................  

Adresa podnikatele ..............................................  

  

V .................... dne .........................  

  

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku  

Vážení,  

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.cejlonskekoreni.cz s Vámi prostřednictvím  prostředku komunikace na dálku uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo ................  Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ....... a dne ....... jsem elektronickou poštou obržel/a doklad o  koupi (fakturu č. ................).  

Vzhledem k tomu, že s výše uvedeným zbožím nejsem spokojen/a, využívám svého práva a v  souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od  výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení  důvodu odstupuji. 

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní  ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše  uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové  výši........................... Kč poukažte nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na účet č.  .................................... vedený u .......................  

 Prosím o bezodkladné potvrzení přijetí této mojí žádosti Vámi.  

S pozdravem,  

..............................................  

(vlastnoruční podpis)  

Příloha: Kopie daňového dokladu (faktura č. ............................)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zpět do obchodu